Wikipedia:Biểu quyết/Thay thế "tiêu chuẩn" bằng "độ nổi bật"

Việc thảo luận về vấn đề này đã diễn ra khá lâu và hầu hết các thành viên đều đồng ý về việc thay thế Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào bằng Wikipedia:Độ nổi bật. Trên thực tế, WP:TCDV đã không còn được sử dụng từ lâu, và các tiêu chí trong đó đều đã không còn phù hợp với wiki tiếng Việt. Tuy nhiên sự thay thế chưa được chính thức hóa, nên đã dẫn đến sự tranh luận trong một số biểu quyết ở WP:XB.

Chính vì vậy tôi xin mở biểu quyết này để nhận được sự đồng thuận về việc chính thức thay thế "tiêu chuẩn đưa vào" bằng "độ nổi bật" ở Wikipedia tiếng Việt. Tuy hiện nay WP:DNB chưa được dịch hoàn thiện nhưng ít nhất cũng đáp ứng vừa đủ những yêu cầu tạm thời của wiki. Những tiêu chí bổ sung của các mục cụ thể trong tương lai sẽ được hoàn thiện dần dần.

Mong mọi người biểu quyết và cho ý kiến. Adia (thảo luận) 04:04, ngày 11 tháng 4 năm 2009 (UTC)