Wikipedia:Biểu quyết/namespace

Về tên miền không gian (namespace) WikipediaSửa đổi

Hiện tại, Wikipedia Tiếng Việt có hai tên miền không gian tương đối trùng chức năng là HelpWikipedia. Chức năng bị trùng hợp là cùng để chứa những bài viết (tài liệu) liên quan đến dự án Wikipedia Tiếng Việt này. Cũng như tôi đã có ý kiến từ trước, phạm trù "Wikipedia" rộng hơn và bao quát luôn cả "Help". Và ở "Help" mới chỉ có 5 bài viết so với tại "Wikipedia" thì hơn cả trăm bài viết. Do đó, tôi đề nghị chuyển tất cả các bài viết từ tên miền không gian "Help" qua "Wikipedia" và thống nhất sẽ sử dụng tên miền "Wikipedia" thôi cho tiện. Xin mọi người cho ý kiến. NOB 03:57, 11 tháng 3 2005 (UTC)

Tôi thấy ý này đúng đó. Nhiều tên miền không gian sẽ gây ra nhiều nhầm lẫn. Hơn nữa, Help là một từ tiếng Anh, chúng ta nên hạn chế dùng các từ Anh ngữ. Wikipedia có phạm vi rộng hơn. Tôi tin rằng không ai phản đối đâu. DHN 04:05, 11 tháng 3 2005 (UTC)

Đây chỉ dùng từ "Help" cho namespace đó tại vì phần mềm MediaWiki chưa được dịch qua tiếng Việt. Chúng mình chỉ dịch giao diện của website này, nhưng mà phải dịch phần mềm khi xong. Khi dịch phần mềm thì được đổi những namespace thành tên đúng bằng tiếng Việt, thì "Help" sẽ trở thành "Trợ giúp" tự động (hay từ khác theo tệp dịch), rồi "Image" sẽ thành "Hình", "Talk" sẽ thành "Thảo luận", v.v. Khi lúc đó thì nếu mình đã dùng cái namespace Help thì sẽ dễ hơn tại không phải di chuyển những trang hợp namespace Trợ giúp đến lúc đó.

Theo tôi, mình nên dùng Help cho những trang có thể hợp cho các website dùng phần mềm MediaWiki, rồi namespace Wikipedia để dành cho những trang về dự án Wikipedia thôi, tức là những trang về quy định, bài viết nổi bật, biểu quyết, v.v. nên bỏ vào namespace Wikipedia. Mình đã gần xong dịch cả giao diện Wikipedia; khi mà xong thì sẽ dịch phần mềm rồi sửa đố. Xin mọi người chờ đợi một chút đi. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 05:30, 11 tháng 3 năm 2005 (UTC)