Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm kiểm định viên/Điều lệ


Quy định bất tín nhiệm kiểm định viên [thảo luận]

Dự án Wikipedia Tiếng Việt hiện nay chưa có điều lệ về việc bất tín nhiệm kiểm định viên. Biểu quyết bất tín nhiệm kiểm định viên, nếu có, sẽ áp dụng tương tự như Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Điều lệ.