Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Đề nghị không thành công

Earthshaker (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


Cheers! (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


CNBH (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


Zajzajmkhvtc90 (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


Earthandmoon (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


XxxNMTxxx (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


DanGong (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

OK cũng không sao DanGong, Wikipedia Tiếng Việt này đã lỡ thiếu người rồi thì cứ thiếu vậy. Chúc các bạn vui vẻ.  A l p h a m a  Talk 10:46, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Én bạc (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


DanGong (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/DanGong

Damian Vo (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


Con Mèo Ú Tim (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Con Mèo Ú Tim

Lon123 (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Lon123

Tuyenduong97 (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Tuyenduong97

Mongrangvebet (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Mongrangvebet

Buiquangtu (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Buiquangtu

Mạnh An (thảo luận · đóng góp) (Nothing I Can't)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Nothing I Can't

J. Smile (Love & V.A.V.I) (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/J. Smile (Love & V.A.V.I)

Nacdanh (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Nacdanh

Nguyễn Hoàng Nhật Thiên Nam (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Nguyễn Hoàng Nhật Thiên Nam

Nguyễn Hoàng Nhật Thiên Nam (thảo luận · đóng góp) (lần 2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Nguyễn Hoàng Nhật Thiên Nam (2)

Nguyenquanghai19 (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Nguyenquanghai19