Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Cường (2)

Tôi biết là anh đang chờ những nguyên tắc về quá trình này, nhưng muốn đề cử anh Nguyễn Cường lần nữa. Rõ ràng là anh đã được nhiều người ủng hộ, nhưng mà họ chờ mãi đến khi tôi đóng nó để ủng hộ anh. (Vâng, tôi là người đóng nó; tôi chỉ quên ký tên thôi.) Lấy từ đề cử cũ, những người đã ủng hộ anh:

  1. Nguyễn Hữu Dụng (sysop)
  2. Cao Xuân hiếu (sysop)
  3. Phan
  4. Trần Thế Trung
  5. Nguyễn Thanh Quang

Nếu tôi không kể bạn, mà bạn đã ủng hộ anh Cường rồi, thì xin bạn ủng hộ lần nữa. Cám ơn. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 04:32, 6 tháng 4 2005 (UTC)