Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/P.T.Đ

P.T.Đ (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Biểu quyết đã được đóng từ hôm qua nên mạn phép tag anh DHN cấp quyền cho bạn ấy. Em cảm ơn ạ! -- 21:49, ngày 23 tháng 8 năm 2020 (UTC)

 YXong NHD (thảo luận) 04:26, ngày 24 tháng 8 năm 2020 (UTC)