Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Prenn

Chuyện xảy ra đã lâu đúng ra không nên khui lại, nhưng tôi thấy mình cần trả lại công bằng số phiếu cho Prenn. 10 phiếu chống trong cuộc BQ này hết 5 phiếu là của rối bị cấm vô thời hạn, phiếu trắng duy nhất cũng là của rối. ~ Violet (talk) ~ 19:04, ngày 23 tháng 8 năm 2020 (UTC)