Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin/2007

Tháng 7 năm 2007Sửa đổi

Hình:Nsa-enigma.jpgSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì đã lưu trữ lâu chưa dùng và vì đã có loạt ảnh cùng chủ đề tại commons, bao hàm nội dung của ảnh này. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 22:14, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa hình, giữ lại thông tin về hình. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:FirstSketchOfDNADoubleHelix.jpgSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì chất lượng kém, ảnh đã lưu trữ lâu không được sử dụng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:43, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa vì ảnh không tự do không được sử dụng. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Hinh search.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh chụp màn hình giao diện Wiki này đã cũ. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:43, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Hinh go search.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh chụp màn hình giao diện Wiki này đã cũ. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:43, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Hinh tim kiem.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh chụp màn hình giao diện Wiki này đã cũ. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:43, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:EKN Img01.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Đã có ảnh thay thế ở đây. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:EKN Img02.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Đã có ảnh thay thế ở đây. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:EKN Img03.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Đã có ảnh thay thế ở đây. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:EKN Img04.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Đã có ảnh thay thế ở đây. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:EKN Img05.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Đã có ảnh thay thế ở đây. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:EKN Img06.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Đã có ảnh thay thế ở đây. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:DinhlyApolloni.gifSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Y tuong moi.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Ktra bandau.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa, không có mục đích lưu trữ. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Uparrow3.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa, không biết mục đích. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Tom luoc.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Ktra nguphap.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Chuan bi noi dung.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Viet bai moi.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Noi dung.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Tao trang moi.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Doi ten trang.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Bo xung trang.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Sap xep.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Trang tri.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Theo doi.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Sua chua thay doi.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Chen tieu ban.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Lien ket trong.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Bien tap.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Vi Dich thuat.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Downarrow1.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Vi Lich su.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Cua so soan thao.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Nut xem thu truoc.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Nut luu thong tin.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Lien ket ngoai.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Vi Wiki address.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Phan chuan bi.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì ảnh này đã được lưu trữ lâu hơn 18 tháng không được sử dụng, đồng thời ảnh cùng nội dung như thế có thể tạo dễ dàng bằng một số phần mền đại chúng. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Han Civilisation.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Hochiminh mausoleum.jpgSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:How e-mail works.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Ivan GOES floater.jpgSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:KatrinaNewOrleansFlooded.jpgSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Manusingmicroscope.jpgSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Mekong.jpgSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Moresnet.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Nfpa f4 ox.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Pcr.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Pg-map.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:The Diet.jpgSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Unbuilding.jpgSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Universe expansion.pngSửa đổi

Kết quả: Giữ theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007.

Xóa
 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC) Rút đề nghị, chưa xem kỹ. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:51, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Giữ. Vì ảnh đã được Việt hóa (tiêu bản không chính xác trong ảnh "Tập tin này đã có sẵn trên Commons" đã xóa). Thaisk (thảo luận, đóng góp) 07:48, ngày 25 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:X11 ssh tunnelling.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Biological cell.pngSửa đổi

Kết quả: Giữ theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
  Rút lại đề nghị, vì phần chú thích ảnh đã được Việt hóa. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 07:57, ngày 25 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC) Rút lại đề nghị. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:53, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Barnstar-rotating.gifSửa đổi

Kết quả: Giữ theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
  Rút lại đề nghị xóa vì toàn bộ nội dung liên quan đến ảnh này đã được Việt hóa và dùng làm trong thống kê các thành viên được tặng huy chương này. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 08:00, ngày 25 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC) Rút lại đề nghị. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:59, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Alkalinecell.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Adiantumpedatum.jpgSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:42, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Quocca.gifSửa đổi

Ảnh này có vấn đề gì đó mà không xóa được. Xin các quản lý giúp đỡ.

Xóa
 1. Đề nghị xóa vì đã lưu trữ hơn 3 năm không dùng và đã có ảnh cùng nội dung Hình:Quocca.jpg. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:19, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Đề nghị giữ lại, thay vào đó là xóa hình Hình:Quocca.jpg, định dạng .JPG nặng hơn định dạng .GIF mà vẫn giữ thông tin đầy đủ. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
  Quocca.jpg rõ hơn Quocca.gif rất nhiều. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
  Mời bác mở 2 hình và đặt 2 tab bên cạnh nhau, sau đó bác chuyển qua chuyển lại, bác sẽ thấy 2 ảnh chất lượng ngang nhau, chỉ có file .GIF không có hình nền nên nhẹ hơn hẳn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:09, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
  Nói chung ảnh dạng .gif khó dùng, nhất là khi thu nhỏ kích thước, các chi tiết nhỏ trên ảnh bị biến dạng nhiều. Tôi tìm thấy và đã dùng Hình:Tien quan ca.jpg (nền trắng) vào bài Tiến quân ca thay cho Hình:Quocca.jpg (nền xám). Tôi dự định đề nghị xóa luôn Hình:Quocca.jpg. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 11:25, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Ethanol-structure.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Liên kết vẫn có biểu hiện màu lam vì có ảnh cùng tên tại Commons.

 1. Đề nghị xóa, vì đã có trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Các hình này (trên Commons) có thể xóa ngay mà không ảnh hưởng gì cả Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình:Sw-map.pngSửa đổi

Kết quả:Đã xóa theo kết quả biểu quyết, biểu quyết kết thúc vào 25 tháng 7 năm 2007.

 1. Đề nghị xóa vì đã lưu trữ hơn 4 năm không dùng và đã có ảnh Hình:Carte de la Suède.png cùng nội dung (không đồng nhất) trên Commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:28, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa với Thaisk. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:13, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 09:00, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Tháng 6 năm 2007Sửa đổi

Hình:01 JAPAN.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 22:02, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hình:02P0252.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 22:30, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hình:060821 darkmatter.jpgSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Có bài cùng tên trên commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 10:58, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)

 1. Xóa vì đã có trên Commons. Mekong Bluesman 22:30, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hình:100 0395.jpgSửa đổi

Hình không có nguồn gốc --> đã xóa
 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 22:30, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hình:100 1.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng và có thê> vi phạm bản quyền. Mekong Bluesman 22:30, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hình:12 Hòang đằng.JPGSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 22:30, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hình:15234.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 22:30, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hình:180px-Bowling ball and pins.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 22:30, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hình:180px-Bowling ball and pins vi.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 22:30, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tháng 4 năm 2007Sửa đổi

Hình:Lucas.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:US11.jpgSửa đổi

 1. Xoá vì mang tính khiêu dâm với bộ phận sinh dục thấy rõ không vì mục đích y học hay giáo dục. --80.47.42.166 04:55, ngày 22 tháng 4 năm 2007 (UTC)
Phiếu không hợp lệ. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 11:48, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 1. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:Platini2.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:Poster high school musical 2.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:100px-Tukhachevsky-mikhail-2.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:Billbio.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:Centaur.gifSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:Eddie Adams (photographer).jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:Gillian Zxt63.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:Gokupck.pngSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:Halley.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:HisNameIsHercules.JPGSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:Homer Jay Simpson.pngSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:Homer jay Simpson.pngSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:17, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:DDD.svgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:01, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:FSA.svgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:01, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:SPAIN.pngSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:01, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:GreeceF.svgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:01, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)

Hình:Image025.jpgSửa đổi

Có hình cùng tên trên commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 10:19, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)

 1. Xoá vì không có lk nào hết cả Saigon punkid 17:30, ngày 12 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 08:01, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:Virginblue.gifSửa đổi

 1. Xóa vì đã có hình rõ hơn--Sparrow 13:45, ngày 9 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Mekong Bluesman 08:01, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:CONG TAY THANHCO SAU PHUC CHE.jpgSửa đổi

 1. Đề nghị xóa hai hình Hình:TUONG DAI THANHCO.jpgHình:CONG TAY THANHCO SAU PHUC CHE.jpg vì mang tính cá nhân, không phù hợp để đưa và Wikipedia.--Sparrow 13:46, ngày 7 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý. An Apple of Newton thảo luận 14:29, ngày 7 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì tính chất cá nhân. Mekong Bluesman 23:33, ngày 9 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Hình:Hình:T.Hap 3.JPGSửa đổi

 1. Xóa vì trùng lặp với hình Hình:Thị trấn Tô Hạp.JPG. Mekong Bluesman 11:53, ngày 6 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bùi Dương 04:19, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)