Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Liên minh Dân chủ Việt Nam