Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  

Quy định biểu quyết xóa bài

 1. Phiếu hợp lệ
  • Thành viên có quyền bỏ phiếu nếu hội đủ cùng lúc các điều kiện: có tài khoản ít nhất 1 tháng, có 300 sửa đổi có 50 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp thành viên đã có 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày).
  • Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị gò bó bởi các điều kiện nói trên.
  • Nghiêm cấm việc sử dụng tài khoản con rối để bỏ phiếu. Mọi lá phiếu của tài khoản rối đều không hợp lệ, và tài khoản vi phạm có thể bị cấm.
  • Phiếu biểu quyết phải thuộc một trong hai loại phiếu: ủng hộ xóa, hoặc ủng hộ giữphải nêu rõ lý do. Thành viên bỏ phiếu cần dùng mã # để xếp số thứ tự và ghi trong đó là xóa, giữ để giúp bảo quản viên phân biệt dễ dàng. Khuyến cáo thành viên sử dụng các bản mẫu trình bày phiếu bên dưới.
  • Phiếu biểu quyết phải được kí tên bằng cách dùng bốn dấu ngã ~~~~.
  • Người bỏ phiếu có thể thay đổi ý kiến bằng cách phát biểu lại và chính xác ý kiến mới tương ứng của mình: hoặc xóa, hoặc giữ ngay dưới phiếu ban đầu của mình và kí tên lại.
  Ví dụ:
  Phiếu cũ: Ủng hộ xóa, vì chất lượng kém. ~~~~
  Phiếu mới: Giữ, vì bài viết đã được cải thiện. ~~~~
  • Các ý kiến không được tính là một phiếu.
 2. Trình bày
  • Thành viên có thể dùng các bản mẫu sau để trình bày phiếu:
   • {{bqg}} – Giữ Nội dung phiếu giữ
   • {{bqx}} – Xóa Nội dung phiếu xóa
  • Trình bày ý kiến: {{ykk}} –  Ý kiến Nội dung ý kiến
 3. Kết quả bỏ phiếu
  • Một đề nghị xóa bài thành công khi tổng số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải quá bán trên tổng số phiếu "xóa" và "giữ" hợp lệ. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu.
  Ví dụ:
  Xóa 3, giữ 1, không đủ ngưỡng 5 phiếu, đề nghị xóa không thành công;
  Xóa 3, giữ 2, đủ ngưỡng 5 phiếu, tỉ lệ 3/5 quá bán, đề nghị xóa thành công;
  Xóa 3, giữ 3, vượt ngưỡng 5 phiếu, tỉ lệ 3/6 không quá bán, đề nghị xóa không thành công;
  Xóa 2, giữ 3, đủ ngưỡng 5 phiếu, tỉ lệ 2/5 không quá bán, đề nghị xóa không thành công.
  • Nếu đề nghị xóa không thành công, bài viết phải được hồi lại trạng thái cũ. Khi đó mọi thành viên có thể kết thúc biểu quyết, gỡ thông báo có liên quan đến biểu quyết ở bài viết.
 4. Quy trình đưa bài ra biểu quyết xóa bài
  • Mọi thành viên đủ tiêu chuẩn (đã mở tài khoản ít nhất 1 tháng và có từ 300 sửa đổi trên Wikipedia trở lên) đều có thể đưa bài ra biểu quyết xóa với lý do cụ thể.
  • Trước khi mang bài vào không gian biểu quyết, thành viên cần đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}} trong bài ít nhất 7 ngày khi thấy chủ đề đó chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của Wikipedia về độ nổi bật (tốt nhất nên đi kèm lý do cụ thể, ví dụ "không rõ độ nổi bật vì..."). Cần trao đổi thảo luận với thành viên khởi tạo hay đóng góp chính của bài để nhắc nhở, đề nghị hoàn thiện bài; hoặc giải quyết các thắc mắc, yêu cầu của người đặt biển.
  • Khi bài đã được mang vào không gian biểu quyết, cần thông báo bằng bản mẫu {{afd}} tại bài để những người quan tâm có thể theo dõi, bỏ phiếu.
  • Không đưa ra biểu quyết những bài đang bị gắn bản mẫu hết hạn tự động như {{chất lượng dịch 5}}, {{clk}}, {{chờ xóa}}, {{kbk}}. Thông thường dạng bài này sẽ được bảo quản viên/điều phối viên xử lý không cần thông qua biểu quyết.
  • Trước khi quyết định bỏ phiếu, các thành viên nên cân nhắc ranh giới giữa một bài chất lượng kém, và một bài rất sơ khai (là những bài có nội dung thông tin quá ít, đơn giản, và thường chỉ gồm một vài câu).
 5. Xử lí kết quả biểu quyết
  • Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày, nhiều nhất 30 ngày và không gia hạn thêm.[1] Không cần vội vã kết thúc các biểu quyết còn diễn ra.
  • Bảo quản viên/điều phối viên có trách nhiệm xóa bài viết khi biểu quyết thành công với kết quả phân định là xóa.
  • Kết quả biểu quyết cần thông báo ở dưới mỗi mục từ trong biểu quyết xóa bài với các nội dung xóa (hay giữ) kèm lý do cụ thể (căn cứ theo kết quả biểu quyết). Người đưa ra thông báo cần kí tên bằng bốn dấu ngã (~~~~) sau thông báo này đồng thời đóng biểu quyết, để các thành viên biết được biểu quyết đã kết thúc.
  • Nên cân nhắc giữ lại trang thảo luận của bài bị xóa nếu trang chứa những thảo luận quan trọng.
  • Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
   Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.[2]
  • Nếu biểu quyết đã mở quá 30 ngày mà không có kết quả, thành viên đóng biểu quyết cần ghi rõ lý do biểu quyết bất thành (ví dụ không đủ phiếu).
  • Các bài biểu quyết không thành công có thể được mang ra biểu quyết lại cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ.[3] Các lần biểu quyết phải cách nhau ít nhất 1 tháng.
 6. Phục hồi/Viết lại
  • Các bài có liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết. Tuy nhiên trong một số trường hợp nếu bài được viết lại ngay sau khi bị xóa, nó sẽ có liên kết màu xanh, nhưng nó có thể mang nội dung hoàn toàn khác so với nội dung khi bị biểu quyết xóa.
  • Các bài bị xóa do chất lượng kém có thể được viết lại bất cứ lúc nào.
  • Các bài bị xóa do không đạt tiêu chuẩn về độ nổi bật có thể được viết mới hoặc đề nghị phục hồi sau 30 ngày kể từ khi bị xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết.[4] Khi bài được viết mới, mọi thành viên đều có quyền yêu cầu xem xét các dữ kiện được đưa vào bài đã chứng minh độ nổi bật của chủ đề hay chưa. Nếu bài không có chi tiết nào mới, bảo quản viên/điều phối viên có thể xóa nhanh mà không cần đưa bài ra biểu quyết lại.[5]

Chú thích