{{subst:#ifeq:a|b||{{subst:#ifexist:Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/{{subst:PAGENAME}}|{{subst:lessthan}}!-- Trang biểu quyết cho bài viết này đã tồn tại khi thẻ này được thêm vào. Nếu điều này là do bài viết đã được biểu quyết xóa trước đó và bạn muốn tái biểu quyết nó, vui lòng thay thế "trang={{subst:PAGENAME}}" với "trang={{subst:PAGENAME}} (lần 2)" dưới đây trước khi tiến hành biểu quyết.

-->}}}}

{{subst:lessthan}}!-- Sau khi biểu quyết được đóng lại, xin vui lòng đặt trên trang thảo luận:

-->

Thu TrangSửa đổi