Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/Lịch sử/2024

Thành viên BVCL BVT DSCL Review Tổng
Đơn giản là tôi (nội dung thi) 0 0 0 0 0
Hongkytran (nội dung thi) 600 480 0 0 1080
Khangdora2809 (nội dung thi) 0 192 108 0 300
Lcsnes (nội dung thi) 960 0 180 0 1140
Lengkeng91 (nội dung thi) 0 0 0 0 0
Mongrangvebet (nội dung thi) 1200 1584 0 0 2784
Mickey Đại Phát (nội dung thi) 0 224 45 10 284
SecretSquirrel1432 (nội dung thi) 1520 160 0 20 1700
Symptoms 0912AD (nội dung thi) 0 1872 360 0 2232