Mục đích của dự án: để nâng cao số lượng bài viết chất lượng về cầu đường, sửa chữa các lỗi về từ ngữ, định dạng, ngôn ngữ... trong các bài viết đã có sẵn và lên kế hoạch cho những bài viết mới.
Dự án này dành cho tất cả mọi người, nếu bạn muốn giúp đỡ, sao không tham gia dự án, hoặc xem những bài cần viết hay những bài cần chú ý.

Bản mẫu thành viênSửa đổi

Sử dụng bản mẫu sau để lưu ý các thành viên khác bằng cách đặt đoạn mã sau vào trang thành viên của bạn:

{{Thành viên dự án Cầu đường}}

Thành viênSửa đổi

Dự án hiện gồm (những) thành viên sau:

1. Farewell

2.Chubengo

3.Theblues

4. Kieprongbuon812

5. bdanh

Nếu bạn muốn tham gia vào dự án, hãy sửa đổi phần này, thêm tên mình vào.

Trong dự ánSửa đổi

Những bài cần viếtSửa đổi

 
Cầu Great Belt (cầu tây)

(còn cập nhật}

Những bài cần chú ýSửa đổi

Là những bài sơ khai, bài cần dẫn nguồn, bài cần wiki hóa

(còn cập nhật)