Wikipedia:Dự án/Nguyên tố hóa học

Dự án này nhằm mục đích hoàn thiện các bài viết về các nguyên tố hóa học, những viên gạch nền cho các bài viết về hóa học nói riêng và khoa học, công nghệ, y khoa nói chung.

Theo dõi thay đổi gần đây liên quan đến dự ánSửa đổi

Tình trạngSửa đổi

Các bản mẫuSửa đổi

{{Dự án Nguyên tố hóa học|chất lượng =|độ quan trọng =|hình ảnh =|trạng thái =}}

Bảng tuần hoànSửa đổi

Nguyên tố hóa học
Chú thích
 
FA
 
A
 
GA
 
Bplus
 
B
 
C
 
Start
Bảng tuần hoàn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1
H

2
He
2 3
Li
4
Be

5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg

13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
  72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
  104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Uut
114
Fl
115
Uup
116
Lv
117
Uus
118
Uuo
8+ 119
Uue
120
Ubn
  57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
  89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
chu kỳ   nhóm   khối
Kim loại Á kim Phi kim
Kim loại kiềm
(=group 1)
Kim loại kiềm thổ
(=group 2)
Lantan­ide Acti­nide Kim loại
chuyển tiếp
Post-​transition metal Diatomic nonmetal Polyatomic nonmetal Khí hiếm
(=group 18)

Rà soát đề cửSửa đổi

Các bài viếtSửa đổi

Bài chọn lọc  
Bài viết tốt  

Các bài khácSửa đổi

Đặc biệt quan trọng
Cao
Trung bình
Thấp


Cần cho sự sống
Đặc biệt quan trọng
Quan trọng cao
Trung bình
Thấp
Trung bình
Thấp

Đồng vịSửa đổi

Bản mẫuSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

Các bài sau có thể có ích: