Wikipedia:Dự án/Nguyên tố hóa học

Dự án này nhằm mục đích hoàn thiện các bài viết về các nguyên tố hóa học, những viên gạch nền cho các bài viết về hóa học nói riêng và khoa học, công nghệ, y khoa nói chung.

Theo dõi thay đổi gần đây liên quan đến dự án sửa

Tình trạng sửa

Các bản mẫu sửa

{{Dự án Nguyên tố hóa học|chất lượng =|độ quan trọng =|hình ảnh =|trạng thái =}}

Bảng tuần hoàn sửa

Nguyên tố hóa học
Chú thích
 
BVCL
 
A
 
BVT
 
B
 
C
 
Sơ khai
 
Chưa xếp
Bảng tuần hoàn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1
H

2
He
2 3
Li
4
Be

5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg

13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
  72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
  104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
8+ 119
Uue
120
Ubn
  57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
  89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
chu kỳ   nhóm   khối
Kim loại Á kim Phi kim Khí hiếm
Kim loại kiềm
(Nhóm 1)
Kim loại kiềm thổ
(Nhóm 2)
Họ Lanthan Họ
Actini
Kim loại
chuyển tiếp

(Nhóm
3–12)
Kim loại yếu Phi kim Halogen
(Nhóm 17)

Rà soát đề cử sửa

Các bài viết sửa

Bài viết về Nguyên tố hóa học theo chất lượng
  BVCL   BVT   A   B   C   Sơ khai   DSCL   Bản mẫu   Chưa xếp Tổng
8 3 0 36 64 35 0 3 25 174
Bài chọn lọc  
Bài viết tốt  

Các bài khác sửa

Đặc biệt quan trọng
Cao
Trung bình
Thấp


Cần cho sự sống
Đặc biệt quan trọng
Quan trọng cao
Trung bình
Thấp
Trung bình
Thấp

Đồng vị sửa

Bản mẫu sửa

Đọc thêm sửa

Các bài sau có thể có ích: