Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Định dạng

Ghi chú: Trang này liệt kê chi tiết về những bản mẫu liên quan tới định dạng.

Nội dung nhập Hiển thị Nơi đặt
{{divbox}}

sửa đổi
Thảo luận
Liên kết

Bất cứ đâu;
nhưng chú ý rằng lạm dụng sử dụng quá nhiều có thể làm người dùng khác cảm thấy khó chịu.
{{userboxtop}}

(sửa đổi Thảo luận Liên kết)
& {{userboxbottom}} sửa đổi Talk Links)

Nơi đặt userbox.
(Userbox chèn ở đây)
Sắp xếp userbox thành cột dễ dàng.

{{Col-begin}}
{{Col-break}}
Đây là cột 1. Chữ tự động xuống hàng.
{{Col-break|gap=1em}}
Đây là cột 2. Chữ tự động xuống hàng.
{{Col-break|gap=1em}}
Đây là cột 3. Chữ tự động xuống hàng.
{{col-end}}

Có thể dùng bất cứ đâu phù hợp để tạo ra nhiều cột trong một hàng. Bạn có thể tạo bao nhiêu cột tùy ý, chữ tự xuống hàng và giữa các cột sẽ có khoảng cách. Có thể dùng thêm thẻ đánh dấu trong cột.

{{col-begin}}
{{col-3}}
Cột 1 ở đây
{{col-3}}
Cột 2 ở đây
{{col-3}}
Cột 3 ở đây
{{col-end}}

{{image frame|width=175|content= Wiki.png Wiki.png|caption=Wiki logos}}

sửa đổi
Thảo luận
Liên kết

Wiki.png Wiki.png
Logo Wikipedia
Để gộp nhiều hình thành 1 và dùng chung nội dung mô tả
{{hidden|header=TITLE|content=Body text}}

sửa đổi
Thảo luận
Liên kết

TIÊU ĐỀ
Nội dung
Hiện / ẩn hộp thông tin
{{key press|Ctrl|F5}} Ctrl+F5 Để minh họa cách nhấn phím hoặc tổ hợp phím, cả trong không gian bài viết và trợ giúp Wikipedia.
 {{flatlist|* Nội dung thứ 1
* Nội dung thứ 2
* Nội dung thứ 3
* Nội dung thứ 4
* Nội dung thứ 5
* Nội dung thứ 6
* Nội dung thứ 7 }}
  • Nội dung thứ 1
  • Nội dung thứ 2
  • Nội dung thứ 3
  • Nội dung thứ 4
  • Nội dung thứ 5
  • Nội dung thứ 6
  • Nội dung thứ 7
Có thể dùng bất cứ đâu. Tạo danh sách liên hoàn trong dòng và tự động xuống dòng.