Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Đoạn viết

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Tóm tắt đoạn}}

liên kết thảo luận sửa

Đoạn cần tóm tắt lại
{{Đoạn thiếu nguồn gốc}}

liên kết thảo luận sửa

Đoạn thiếu nguồn gốc
{{Thiếu nguồn gốc (đề mục)}}

liên kết thảo luận sửa

Đề mục thiếu nguồn gốc