Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Bảo trì

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Đang sửa đổi}}
{{In use}}

liên kết thảo luận sửa

Bài đang sửa đổi liên tục, hạn chế sửa đổi
{{Đang viết}}
{{Under construction}}

liên kết thảo luận sửa

Bài đang viết
{{Đang viết 4}}

liên kết thảo luận sửa

Bài đang viết mới, mời hỗ trợ
{{Viết lại}}

liên kết thảo luận sửa

Bài đang viết lại, mời hỗ trợ