Wikipedia:Ghi chú đầu trang

Ghi chú đầu trang là phần ghi chú đặt ở trên cùng bài viết hoặc đề mục của bài viết. Ghi chú trên đầu trang giúp người đọc nhận ra sự khác biệt mà họ đang xem. Người đọc có thể dừng lại bài viết hiện tại để họ biết rằng họ đã đến đúng bài chưa, bởi vì một số trang được đổi hướng (Xem Trợ giúp:Đổi hướng) có nhiều tên trùng khớp nhau (Ví dụ: Angry Birds thì có rất nhiều kiểu phiên bản khác nhau như Epic, Rio, Star Wars, phần 2,...). Ghi chú đầu trang giúp liên kết giữa bài này đến bài tương tự dễ dàng hơn.

Cách đặt sửa

Ghi chú đặt luôn luôn ở đầu bài, trước các văn bản khác kể cả hình ảnh, bản mẫu thông báo và bản mẫu bảo trì xây dựng (như cleanup hay kém chất lượng,...). Nếu người đọc đã đọc không đúng trang họ cần, cách này sẽ giúp họ tìm ra trang có tương tự nhằm tăng chính xác tìm kiếm của họ.

Ví dụ khi dùng sửa

Hai bài cùng tựa sửa

Liên kết đến trang định hướng sửa

Đối với định nghĩa khác, xem Bạc (định hướng).
Bạc là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Ag và số hiệu nguyên tử bằng 47....

Khi dùng cách này, có nghĩa là trang này không chỉ có bạc là duy nhất mà còn rất nhiều từ còn ghép nối với chúng khác, ghi chú sẽ đặt ở đầu trang nhằm liên kết đến trang định hướng. {{bài cùng tên}} dùng để liên kết trang cần thiết.

Liên kết ngoài sửa

Bài viết không có tồn tại sửa

Bản mẫu ghi chú sửa

Ghi chú thêm sửa