Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2021/02/13

CNY 2015 London - lion dance (03).jpg
Múa lân vào ngày Tết âm lịch tại Luân Đôn, Anh quốc.

Ảnh: Katie Chan