Wikipedia:Độ lớn bài viết

Trang này nêu tổng quan về các vấn đề liên quan đến dung lượng bài viết, đề cập đến các vấn đề sau:

  • độc giả, như dễ đọc, bố cục, thông tin đầy đủ, mở rộng vần đề...
  • biên tập viên, tranh luận căng thẳng ở trang thảo luận, tranh cãi về những thông tin bình thường, tranh luận về việc tách bài lớn thành các bài chi tiết.
  • nội dung đóng góp, như việc ngừng phát triển đáng kể khi bài viết đạt đến một dung lượng nhất định – điều này không có nghĩa là sẽ không được thêm thông tin vào bài viết.
  • kỹ thuật, ví dụ, các hạn chế của trình duyệt, tốc độ tải bài lên, các kết nối di động...

Dễ đọcSửa đổi

Mỗi bài viết trên Wikipedia đang và sẽ phát triển. Các biên tập viên khác sẽ thêm vào bài viết khi bạn đã viết xong. Điều này không thành vấn đề, vì mục đích thực tế là Wikipedia không hạn chế dung lượng, nhưng các bài viết dài có thể gây khó khăn cho việc đọc và định hướng.

Một bài viết dài hơn 1 hoặc 2 trang khi in có thể chia thành các mục để dễ định hướng (xem Cẩm nang biên soạnWikipedia:Bố cục để tìm sự hướng dẫn). Đối với các bài dài, việc tách ra thành nhiều mục là bình thường; nhưng thậm chí nếu theo cách bình thường đối với danh sách hay bảng dài, Association of Structurist Wikipedians chi rằng dựa trên nghiên cứu sử dụng web cho rằng nên làm cho nó dễ định hướng và sửa đổi đề mục hơn.

Độc giả có thể cảm thấy mệt nếu đọc một trang dài hơn 30 đến 50 KB, tương đương 6.000 đến 10.000 từ. Nếu một bài viết dài đáng kể so với dung lượng trên, một số đề mục cần được chuyển đến những bài khác và tóm tắt lại trong bài chính. Một nguyên tắc là, để bắt đầu chia nhỏ một bài viết thành các bài viết nhỏ hơn sau khi phần văn xuôi đạt đến 10 trang khi in. Các bài viết về các chủ đề kỹ thuật đặc thù nên ngắn các chủ đề kỹ thuật thông thường.

Về văn phong, chỉ nên tính phần văn xuôi ở thân bài, vì điểm này sẽ giới hạn kích thước phần văn xuôi của thân bài.

Làm thế nào để tìm các bài viết dàiSửa đổi

Nếu bạn gặp trục trặc khi sửa đổi bài dàiSửa đổi