Wikipedia:Mập mờ

Bài luận này mô tả những cách viết thường bị coi là mập mờ, và sau đó thảo luận về các chiến lược để tránh những vấn đề như vậy.