Wikipedia:Ngày này năm xưa/05/22

Tokyo Sky Tree 2012.JPG

22 tháng 5: Ngày quốc tế Đa dạng sinh học; ngày Thống nhất tại Yemen (1990).