Wikipedia:Ngày này năm xưa/06/27

Vistaderagusa1667.jpg

27 tháng 6: Ngày Độc lập tại Djibouti (1977); ngày Hỗn chủng tại Brasil; ngày Canada đa nguyên văn hóa.