Tàu con thoi Enterprise

17 tháng 9: Ngày Hiến pháp tại Hoa Kỳ.