Wikipedia:Ngày này năm xưa/09/17

Tàu con thoi Enterprise

17 tháng 9: Ngày Hiến pháp tại Hoa Kỳ.