Wikipedia:Ngày này năm xưa/09/20

George W. Bush tuyến bố Chiến tranh chống khủng bố

20 tháng 9: Ngày Thanh niên quốc gia tại Thái Lan.