Wikipedia:Người xóa hẳn Flow

Người xóa hẳn Flow (Suppressor) là nhóm người dùng đi kèm với phần mở rộng Flow. Hiện nay Flow chưa được cài đặt trên Wikipedia tiếng Việt nên không có thành viên nào ở đây thuộc nhóm người dùng này (danh sách thành viên). Đặc biệt:Quyền nhóm người dùng cho thấy Suppressor chỉ có quyền xóa hẳn phiên bản Flow (flow-suppress), các Giám sát viên (Oversighter) cũng có quyền này. Nhóm suppress được tạo ra nhằm mục đích cuối cùng là thay thế nhóm oversight, vì hiện nay suppression (xóa hẳn) là phương tiện kỹ thuật để giấu các phiên bản, nhưng đến lúc đó thì cả hai nhóm này vẫn sẽ tiếp tục tồn tại trên tất cả các dự án Wikimedia.