Mở trình đơn chính

Các ví dụSửa đổi

Các ví dụ về từ có ba chữ cái:

Từ có ba chữ cái: Để chính xác hơn cần thêm vào cum từ "Không kể dấu".

Từ viết tắtSửa đổi

Có nhiều từ có ba tiếng được viết tắt với ba chữ cái. Ví dụ như:

Chú ýSửa đổi

Cần phân biệt với từ có ba tiếng, ví dụ như: sạch sành sanh, phó giám đốc, vân vân...