Tin tức về dự án Wikipedia vào tháng 1 năm 2005:

Thứ 2, ngày 3 tháng 1 năm 2005Sửa đổi

  • Chúc mừng cho Nguyễn Dương Khang! Angela mới làm cho anh quyền quản lý cho dự án này. Chúng tôi bắt anh phải góp sức vào dự án này nhiều lắm nhé! ;-)

Thứ 7, ngày 15 tháng 1 năm 2005Sửa đổi

Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2005Sửa đổi

  • Cao Xuân Hiếu muốn trở thành người quản lý. Anh đã giúp đỡ nhiều ở đây: đã bắt đầu nhiều bài thông tin về sinh học và cải tiến vài bài hiện tại. Bây giờ anh có một người quản lý đã ủng hộ. Nếu bạn không muốn anh trở thành người quản lý, thì xin bạn nói vậy ở Wikipedia:Những người muốn quyền quản lý. Nếu không có ai phản đối anh vào một tuần nữa, sẽ xin người quản lý ở Meta cho anh quyền quản lý.