Wikipedia:Trang chính Phật học/Hình ảnh

Bàn chân PhậtSửa đổi

Bàn chân Phật có hình bánh xe pháp (sa. dharmacakra), có ngàn cánh (hay căm), ứng với tướng tốt thứ nhì trong ba mươi hai tướng tốt, được khắc bên trong bản điêu khắc "dấu chân Phật" vào thế kỷ thứ 1