Nếu bạn muốn góp sức, xin làm ơn đừng viết tự tiện không dấu. Xin bạn hãy dùng một chương trình nào có thể gõ Unicode được như là Unikey để gõ. Viết không dấu hoặc VIQR bằng ASCII xấu lắm! Xin cảm ơn.