Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Người tự đánh dấu tuần tra

Người tự đánh dấu tuần tra

Thành viên:Richard613

Tôi cần quyền này để sử dụng Twinkle giúp tôi tiện lợi hơn trong việc thực hiện những tác vụ liên quan. – Richard613 (thảo luận) 07:33, ngày 5 tháng 6 năm 2022 (UTC)

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:28, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)