Xã của tỉnh Haute-Savoie

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách 294 của tỉnh Haute-SavoiePháp.


Tham khảo sửa