Xã hội điện tử

Xã hội điện tử là khái niệm chỉ việc ứng dụng rộng rãi truyền thông và công nghệ thông tin trong tất cả các ngành kinh tế - xã hội, có tính khả thi cao, mang lại kết quả nhanh, ảnh hưởng rộng. Xã hội điện tử bao gồm các thành phần: chính phủ điện tử, công dân điện tử, doanh nghiệp điện tử, thương mại điện tử.

Tham khảoSửa đổi