Trong giải phẫu học, xương vai là xương nối giữa xương cánh tay với xương đòn.

Xương vai tạo thành một phần phía sau của bả vai. Ở người, xương vai là một xương dẹt, có hình tam giác, nằm ở phía sau bên của lồng ngực.

shoulder blade
Bức tranh phía trên là phần ngực nhìn từ phía trước. Bức tranh phía dưới là phần ngực nhìn từ phía sau (xương vai hiển thị bởi mùa đỏ).
Latin Scapula
(omo)
Gray's subject #50 202
MeSH Scapula

Cấu trúc Sửa đổi

Bề mặt Sửa đổi

Mặt sườn (mặt trước) Sửa đổi

Mặt sườn [Hình 1] là một mặt lõm tạo thành hố dưới vai.

Hình 1: Xương vai trái. Mặt sườn.
      1. Hố dưới vai
2. Ổ chảo
3. Mỏm quạ
4. Mỏm cùng vai
5. Bờ trên
6. Khuyết vai
7. Góc trên
8. Bờ trong
9. Góc dưới
10. Bờ ngoài
11. Củ dưới ổ chảo

Mặt lưng (mặt sau) Sửa đổi

Hình 2: Xương vai trái. Mặt lưng.
      1. Hố trên gai
2. Gai vai
3. Hố dưới gai
4. Bờ trên
5. Góc trên
6. Bờ trong
7. Góc dưới
8. Bờ ngoài
9. Góc ngoài
10. Mỏm cùng vai
11. Mỏm quạ
12. Gốc của cơ tròn lớn
13. Gốc của cơ tròn bé

Bờ Sửa đổi

Xương vai có ba bờ:

  • Bờ trên
  • Bờ ngoài
  • Bờ trong

Góc Sửa đổi

Xương vai có ba góc:

  1. Góc trên được bao bọc bởi cơ thang
  2. Góc dưới được bao bọc bởi cơ lưng rộng.
  3. Góc ngoài có ổ chảo xương vai.

Mỏm cùng vai Sửa đổi

Hình 3: Xương vai trái. Mặt ngoài.
      1. Mỏm quạ
2. Ổ chảo
3. Hố trên gai
4. Mỏm cùng vai
5. Hố dưới gai
6. Góc dưới
7. Bờ ngoài

Chức năng Sửa đổi

Những cơ sau được gắn với xương vai:

Hướng Vùng
Cơ ngực bé bám tận mỏm quạ
Cơ quạ cánh tay nguyên ủy mỏm quạ
Cơ răng trước bám tận bờ trong
Cơ tam đầu (đầu dài) nguyên ủy củ dưới ổ chảo
Cơ nhị đầu (đầu ngắn) nguyên ủy mỏm quạ
Cơ nhị đầu (đầu dài) nguyên ủy củ trên ổ chảo
Cơ dưới vai nguyên ủy hố dưới vai
Cơ trám lớn bám tận bờ trong
Cơ trám bé bám tận bờ trong
Cơ nâng vai bám tận bờ trong
Cơ thang bám tận gai vai
Cơ delta nguyên ủy gai vai
Cơ trên gai nguyên ủy hố trên gai
Cơ dưới gai nguyên ủy hố dưới gai
Cơ tròn bé nguyên ủy bờ ngoài
Cơ tròn lớn nguyên ủy bờ ngoài
Cơ lưng rộng (một vài nhánh, có thể không có) nguyên ủy góc dưới
Cơ vai móng nguyên ủy bờ trên

Động tác Sửa đổi

Cử động của xương vai được mang lại bởi các cơ xương vai:

Nâng lên, Hạ xuống, Duỗi ra, Co lại, Xoay ra ngoài, Xoay vào trong, Anterior Tilting và Posterior Tilting.

Hình ảnh Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi

Bản mẫu:Bones of upper extremity