Xấu hổ

trang định hướng Wikimedia

Xấu hổ có thể là: