Xuồng là một loại thuyền nhỏ và hẹp, thường được chèo bằng sức người, đôi khi được lắp thêm động cơ (lúc đó gọi là xuồng máy hoặc ca nô).

Ghe ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xem thêm sửa

Hình ảnh sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa