Xung Huệ Vương (chữ Hán:沖惠王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hay thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Bắc Tống Từ Xung Huệ Vương (hoặc Vận Xung Hiếu Vương) Triệu Thích
  • Nam Tống Duyện Xung Huệ Vương Triệu Tuấn (truy tặng)

Xem thêm sửa