Xung Mục vương

(Đổi hướng từ Xung Mục Vương)

Xung Mục Vương (chữ Hán:沖穆王) là thụy hiệu truy tặng của một vị tông thất nhà Tống chết yểu.

Danh sách Sửa đổi

  • Bắc Tống Bân Xung Mục Vương Triệu Tài (truy tặng)
  • Nam Tống Hoa Xung Mục Vương Triệu Quynh (truy tặng)

Xem thêm Sửa đổi