Yu là họ của người Triều Tiên. Do hiện tượng đồng âm, họ Yu (Hangul: 유 hoặc 류) có thể tương ứng với các họ sau:

  • Du, Hán tự là 兪
  • Lưu, Hán tự là 劉