¥ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

¥ là ký tự được dùng cho các đơn vị tiền tệ sau đây: