Ánh xạ đóng và mở

Trong topo học, một ánh xạ mở là một hàm giữa hai không gian topo ánh xạ từ tập mở vào tập mở.[1] Có nghĩa là, một hàm số f: XY là ánh xạ mở nếu bất kỳ một tập mở U trong X, thì ảnh f(U) cũng là tập mở trong Y. Tương tự, một ánh xạ đóng là ánh xạ từ tập đóng vào tập đóng. Tóm tắt định nghĩa:

  • Một ánh xạ được gọi là một ánh xạ mở nếu cho mỗi tập mở trong , tập mở trong .
  • Một ánh xạ được gọi là một ánh xạ đóng nếu cho mỗi tập đóng trong , tập đóng trong .

Tính chấtSửa đổi

Một hàm f: XY là ánh xạ mở khi và chỉ khi mọi x thuộc X và tất cả lân cận U của x, thì tồn tại một lân cận V của f(x) sao cho Vf(U).

Ánh xạ đóng và mở có thể được xác định bằng các phép toán nội hàm. Cho f: XY là một hàm. Thì:

  • f là mở khi và chỉ khi f(A°) ⊆ f(A)° với mọi AX
  • f là đóng khi và chỉ khi f(A)f(A) với mọi AX

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Munkres, James R. (2000). Topology (ấn bản 2). Prentice Hall. ISBN 0-13-181629-2.