Theo bảng phân loại Dunham, đá hạt là đá trầm tích cacbonat kết cấu hạt không chứa micrit. Các khoảng trống giữa các hạt được lấp đầy bởi xi măng spat.

Tham khảo Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi