Đơn điểm (toán học)

tập hợp toán học có chính xác một phần tử

Trong toán học, một đơn điểm, còn được gọi là tập đơn vị,[1] (trong tiếng Anh: singleton) là tập hợpchính xác một phần tử.

Trong lý thuyết phạm trù sửa

Các cấu trúc đơn điểm thường là các vật cuối hoặc vật zero trong nhiều phạm trù khác nhau.

Hàm chỉ thị sửa

Xét   là một lớp được định nghĩa bởi một hàm chỉ thị

 

Thế thì   được gọi là đơn điểm khi và chỉ khi có một số yX sao cho với mọi xX,

 

Tham khảo sửa

  1. ^ Stoll, Robert (1961). Sets, Logic and Axiomatic Theories. W. H. Freeman and Company. tr. 5–6.