Đại Thần hay đại thần có thể là:

  • Từ dùng để gọi các vị quan trong triều dưới thời phong kiến.
Đại thần Hòa Thân
  • Là cấp bậc cao nhất trong các vị thần.
  • Tên chức vụ của quan chức thời phong kiến.