Đại hội Đảng lần thứ 24 Đảng Cộng sản Liên Xô

Đại hội Đảng lần thứ 24 Đảng Cộng sản Liên Xô được triệu tập tại Moscow từ ngày 30/3 đến ngày 9/4/1971. Đại hội đã quy tụ 4,963 đại biểu, với 102 phái đoàn nước ngoài từ 91 quốc gia làm quan sát viên.

Chương trình nghị sự của Đại hội bao gồm:

Đại hội 24 là đã cho phép thực hiện duhw thảo của Victor Glushkov OGAS về mạng thông tin kế hoạch, nhưng cuối cùng tán thành chỉ mở rộng hệ thống quản lý thông tin địa phương.

Tham khảo Sửa đổi