Mở trình đơn chính

Đẳng cấp thứ ba (Hội nghị các Đẳng cấp Pháp)

Đẳng cấp thứ 3 là đẳng cấp thấp nhất trong xã hội phong kiến Pháp trước năm 1789, gồm công nhân, dân nghèo thành thị, tư sản và nông dân. Họ không có quyền gì, bị phong kiến thống trị và phải đóng mọi thứ thuế. (sách lịch sử 8 trang 11)

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi