Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 11
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:11

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 7.547 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 6 tác vụ (0,08%).
Các điều kiện:
!("autoconfirmed" in user_groups) & edit_delta >= -1000 & article_namespace == 0 & length(added_lines) != 0 & !("#redirect" in lcase(added_lines)) /* Checks if there more references grouping tags are being removed than added*/ & (line1:="(\{\{(r|R)eflist|\{\{(t|T)ham khảo|<references\s?/>|</references\s?>)"; rcount(line1, removed_lines)) > (rcount(line1, added_lines)) /* Excludes instances where you start with duplicates in the article */ & !(rcount(line1,(old_wikitext)) > 1) & rcount("<ref(\s|>)",new_wikitext)!=0
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:15:12, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng