Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 12
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:12

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 5.321 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 0 tác vụ (0%).
Các điều kiện:
page_namespace == 0 & !("autoconfirmed" in user_groups) & lcase(added_lines) rlike "\[\[\s*(file:|image:)\s*example.(jpg|png|gif|svg|ogg)" & lcase(added_lines) rlike "\[\[\s*(tập\stin:|hình:)\s*ví\sdụ.(jpg|png|gif|svg|ogg)" & lcase(added_lines) rlike "ví\sdụ\.(jpg|png|gif|svg|ogg)"
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:14:35, ngày 11 tháng 10 năm 2020 bởi P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng