Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 17
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:17

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 9.161 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 0 tác vụ (0%).
Các điều kiện:
"user" in user_groups & ( user_age < 600 & ( ( added_lines contains "youtube.com" & !(removed_lines contains "youtube.com") ) | ( added_lines contains "youtu.be" & !(removed_lines contains "youtu.be") ) ) )
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:05:23, ngày 16 tháng 2 năm 2016 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng