Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 5
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:5

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 7.292 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 0 tác vụ (0%).
Các điều kiện:
!"autoconfirmed" in user_groups & new_size < 50 & old_size > 500 & article_namespace == 0 & !user_name in article_recent_contributors & !(lcase(added_lines) rlike "#redirect|{{((db-(attack|c10))|wi)}}")
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:05:05, ngày 13 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng